Privacyverklaring met betrekking tot deze website

BI Partners BV  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens BI Partners:

Noorderhavenstraat 49, 7202 DD, Zutphen

Tel. +31-(0)85-4868340

Persoonsgegevens die wij verwerken

BI Partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Via cookies en vergelijkbare technieken kan o.a. Google (al of niet mede voor BI Partners) persoonsgegevens verwerken, waaronder uw ip-adres. Dit is niet volledig onder onze controle.

SalesFeed

Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed-software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website, wordt niet gedeeld met derden. Kijk voor meer informatie en het wettelijk kader op de website van SalesFeed.

Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie-cookie oftewel een first party cookie. Een sessie-cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed-software.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BI Partners verzamelt via deze website geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

BI Partners heeft tevens niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bipartners.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van verwerken persoonsgegevens

BI Partners verwerkt de persoonsgegevens Naam, Telefoonnummer en E-mailadres via deze website voor de volgende doelen:

– U kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is de toestemming die u geeft met het insturen van het contactformulier, zonder welke de gegevens daarop niet door ons verwerkt (kunnen) worden.

Via cookies en vergelijkbare technieken kan o.a. Google (al of niet mede voor BI Partners) persoonsgegevens verwerken, waaronder uw ip-adres.

Bewaarduur van persoonsgegevens

BI Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

BI Partners verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wel worden in bepaalde gevallen cookies geplaatst door ons en door derden zoals Google:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: bipartners.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BI Partners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bipartners.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BI Partners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BI Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bipartners.nl.